Sunday, October 10, 2010

ஆசியாவிலேயே உயர்ந்த கோபுரம்

ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயில் கோபுரம் 236 அடி <உயரமுடையது. முன்பக்க அகலம் 166 அடி. பக்கவாட்டு அகலம் 97 அடி. ஆசியாவிலேயே மிக <உயரமானது. இதை அமைக்க 1.75 கோடி ரூபாய் செலவானது. 13 நிலைகள் கொண்டது. கோபுரத்தின் எடை ஒரு லட்சத்து 28 ஆயிரம் டன். உச்சியில் 13 கலசங்கள் உள்ளன. கலசங்களின் உயரம் 10.5 அடி. ஒன்றின் எடை 135 கிலோ. கோபுரத்தைக் கட்டி முடிக்க 7 ஆண்டுகள் ஆயிற்று. இதற்கு 2 ஆயிரம் டன் சிமென்ட், 30 டன் இரும்பு தேவைப்பட்டது. மாமல்லபுரம் சிற்பி கணபதி ஸ்தபதி இதன் திட்டவடிவை அமைத்தார். சிவப்பிரகாச ஸ்தபதி கட்டி முடித்தார்.


இந்து மதம் சொல்லும் கீழ்காணும் தகவல்கள் உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வேதம்-4
1. இருக்கு 2. சாமம் 3. யசுர் 4. அதர்வம்

வேதாங்கம்-6
1. சிக்ஷை 2. சந்தசு 3. சோதிடம் 4. வியாகரணம் 5. நிருத்தம் 6. கற்பம்

உபாங்கம்-4
1. மீமாஞ்சை 2. நியாயம் 3. புராணம் 4. ஸ்மிருதி

மீமாஞ்சை-2
1. பூருவமோமாஞ்சை 2. உத்தரமீமாஞ்சை

நியாயம்-2
1.கெளதம சூத்திரம் 2. காணத சூத்திரம்

புராணம்-18
1.பிரம புராணம் 2. பதும புராணம் 3. வைணவ புராணம் 4. சைவ புராணம் 5. பாகவத புராணம் 6. பவிடிய புராணம் 7. நாரதீய புராணம் 8. மார்க்கண்டேய புராணம் 9. ஆக்கினேய புராணம் 10. பிரமகைவர்த்த புராணம் 11. இலிங்க புராணம் 12. வராக புராணம் 13. காந்த புராணம் 14. வாமண புராணம் 15. கூர்ம புராணம் 16. மற்ச புராணம் 17. காருட புராணம் 18. பிரமாண்ட புராணம்

ஸ்மிருதி-18
1. மனு ஸ்மிருதி 2. பிரகஸ்பதி ஸ்மிருதி 3. தக்ஷ ஸ்மிருதி 4. யம ஸ்மிருதி 5. கெளதம ஸ்மிருதி 6. அங்கிர ஸ்மிருதி 7. யாஞ்ஞவ்ல்கிய ஸ்மிருதி 8. பிரசேத ஸ்மிருதி 9. சாதாதப ஸ்மிருதி 10.பராசர ஸ்மிருதி 11. சம்வர்த்த ஸ்மிருதி 12. உசன ஸ்மிருதி 13. சங்க ஸ்மிருதி 14. லிகித ஸ்மிருதி 15. அத்திரி ஸ்மிருதி 16. விஷ்ணு ஸ்மிருதி 17. ஆபத்தம்ப ஸ்மிருதி 18. ஹாரித ஸ்மிருதி

இதிகாசம்-3
1.சிவரகசியம் 2. இராமாயணம் 3. பாரதம்

சைவாகமம்-28
1. காமிகம் 2. யோகஜம் 3. சிந்தியம் 4. காரணம் 5. அசிதம் 6. தீப்தம் 7. சூக்குமம் 8. சகக்சிரம் 9. அஞ்சுமான் 10. சுப்பிரபேதம் 11. விசயம் 12. நிச்சுவாசம் 13. சுவாயம்புவம் 14. ஆக்னேயம் 15. வீரம் 16. ரெளரவம் 17. மகுடம் 18. விமலம் 19. சந்திரஞானம் 20. முகவிம்பம் 21. புரோற்கீதம் 22. லளிதம் 23. சித்தம் 24. சந்தானம் 25. சர்வோக்தம் 26. பாரமேசுவரம் 27. கிரணம் 28. வாதுளம்

வைஷ்ணவாகமம்-2
1.பாஞ்சராத்திரம் 2. வைகானசம்

மேலுலகம்-7
1. பூலோகம் 2. புவர்லோகம் 3. சுவர்லோகம் 4. மகர்லோகம் 5. சனலோகம் 6. தபோலோகம் 7. சத்தியலோகம்

கீழுலகம்-7
1. அதலம் 2. விதலம் 3. சுதலம் 4. தலாதலம் 5. ரசாதலம் 6. மகாதலம் 7. பாதாளம்

தூவீபம்-7
1. ஜம்பூத்துவீபம் 2. பிலஷத்துவீபம் 3. சான்மலித்துவீபம் 4. குசத்துவீபம் 5. கிரெளஞ்சத்துவீபம் 6. சாகத்துவீபம் 7. புஷ்கரத்துவீபம்

சமுத்திரம்-7
1.லவண சமுத்திரம் ( லவணம்-உப்பு) 2. இக்ஷீ சமுத்திரம் ( இக்ஷூ-கருப்பஞ்சாறு) 3. சுரா சமுத்திரம் (சுரா-கள்ளு) 4. சர்ப்பி சமுத்திரம் (சர்ப்பி-நெய்) 5. ததி சமுத்திரம் (ததி- தயிர்) 6. க்ஷீர சமுத்திரம் (க்ஷீரம்-பால்) 7. சுத்தோதக சமுத்திரம் (சுத்தோதகம்-நல்ல நீர்)

வருஷம்-9
1. பாரத வருஷம் 2. கிம்புருஷ வருஷம் 3. ஹரி வருஷம் 4. இளாவிருத வருஷம் 5. இரமியக வருஷம் 6. இரண்மய வருஷம் 7. குரு வருஷம் 8. பத்திராசுவ வருஷம் 9. கேதுமாலவ வருஷம்

முத்தி நகரம்-7
1. அயோத்தி 2. மதுரை 3. மாயை (ஹரித்துவார்) 4. காசி 5. காஞ்சி 6. அவந்தி 7.துவாரகை.

பாடை நிலம்-18
1.திராவிடம் 2. சிங்களம் 3. சோனகம் 4. சாவகம் 5. சீனம் 6. துளுவம் 7. குடகம் 8. கொங்கணம் 9. கன்னடம் 10. கொல்லம் 11. தெலுங்கம் 12. கலிங்கம் 13. வங்கம் 14. கங்கம் 15. மகதம் 16.கடாரம் 17. கெளடம் 18. குசலம்.
தவறைத் திருத்துங்கள்


* தினமும் காலை நான்கு மணிக்கு எழுந்து தியானம் செய்து மனதை ஒருமுகப்படுத்துங்கள். தியானம் செய்ய தனியிடம் தேவை. அந்த இடம் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பது நல்லது
* சைவ உணவை சாப்பிடுங்கள். அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடாதீர்கள். மிதமான உணவு ஆரோக்கியவாழ்வுக்கு மிகவும் ஏற்றது.
* உங்கள் வருமானத்தில் பத்தில் ஒருமடங்கை ஏழைகளுக்கு தானம் செய்யுங்கள். மனதை எப்போதும் தூய்மையாக வைத்திருக்கப் பழகுங்கள்.
* உங்களது தேவைகளைக் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். எளிமையில் ஈடுபாடு கொள்ளுங்கள். மனதிருப்தியே இன்ப வாழ்வு என்பதை உணருங்கள்.
* எந்த நிலையிலும் உண்மையை மட்டும் பேசுங்கள். கொஞ்சமாகப் பேசுங்கள். இனிமையான மற்றவர் மனம் கவரும் விதத்தில் பேசுங்கள்.
* செய்த தவறுகளைக் குறித்து எண்ணிப் பார்த்து உங்களை நீங்களே திருத்திக் கொள்ளுங்கள். இதைத்தான் சுயசோதனை என்பர். அடுத்தவர்களின் குறையைப் பெரிதுபடுத்தாதீர்கள்.
-சிவானந்தர்

No comments:

Post a Comment